Status of Imprisoned


S.N. Name Address in Nepal Jail Case Current Status

1

Ambar Bikram (799/38) Malaaz Entering house for illegal purpose In process
2 Bahadur Bohara (17896/8) ,, Forgery  ,,
3 Bishnu Kumar ,, Electric cables stolen ,,
4 Tank Bahadur ,, Traffic accident ,,

5

Jhagaru Sah Teli (92/33/6) ,,  ,, (fine SR 28660) ,,

6

Jit Bahadur Bhujel (16/33/5) ,, Alcoholic ,,

7

Homal Siti (525/31/1) ,,  ,, + Traffic death ,,

8

Kul Bahadur (378/33/8) ,, Electric cable stolen ,,

9

Dan Bahadur Chai (153/33/38) ,, Ladies ,,

10

Dan Satak (364/33/8) ,, Forgery ,,

11

Dal Bahadur Kami (6144/1) ,, Murder ,,

12

Deo Bahadur Fargin (43/33/5) ,, Alcoholic ,,

13

Dipendra Kumar (346/32/6) ,, Traffic accident + death ,,

14

Dines Kumar (87/31/6) ,, ,,    ,, ,,

15

Raj Kumar (295/33/2G) ,, Theft ,,

16

Raju Dhimal (228/31/6) ,, Traffic accident ,,

17

Ram Bahadur Tamang (735/32/5) ,, Alcoholic ,,

18

Sanjay Kumar Yadav (395/33/8) ,,  ,, ,,

19

Subas Tamang (75/33/5) ,,  ,, ,,

20

Som Ram (144/33/5) ,,  ,, ,,

21

Ser Bahadur Bhandari (108/33/5) ,,  ,, ,,

22

Shekhar Khawas (278/33/7) ,, Bribe ,,

23

Sabin Kailash (220/33/5) ,, Alcoholic ,,

24

Gorakh Bahadur Bhandari (212/32/6) ,, Traffic accident + death ,,

25

Fikhu Mahato (188/33/2G) ,, Sheep stolen ,,
26 Kashi Raj Ray (817/32/5) ,, Alcoholic ,,
27 Ganga Tamang (143/33/5) ,,  ,, ,,
28 Keshar Bahadur Thapa Magar (166/33/5) ,,  ,, ,,
29 Laxman K.C. (818/32/5) ,,  ,, ,,
30 Lal Bahadur (185/33/5) ,,  ,, ,,
31 Madan Kumar (8/….) ,, Assaulting ,,
32 Marjai Narayan Shrestha (447/30/5) ,, Traffic accident + death ,,
33 Manoj Kumar Dhimal (386/33/9) ,, Bribe ,,
34 Meghanath Bhusal (373/33/2G) ,, Money stolen ,,
35 Nar Bahadur Ser (186/33/5) ,, Alcoholic ,,
36 Narayan Sernar (128/33/5) ,,  ,, ,,
37 Wagdra Raj Ray (74/33/5) ,, Caught in rest house without permission ,,

38

Gobinda Paudel (5/32/430) Malaaz

Alcoholic

In process

39

Manoj Basyal (5/31/569) ,, ,, ,,

40

Ruk Bahadur Sinjali ,, ,, Departed to Nepal

41

Krishna Pd. Aryal (5/32/684) ,, ,, In process

42

Chandradeep Yadav (5/32/728) ,, ,, ,,

43

Raj Kumar Bohara (5/32/421) ,, ,, Departed to Nepal

44

Dil Bahadur Rijal (5/32/729) ,, ,, In process

45

Bhim Bahadur Khatri ,, ,, ,,

46

Sambhu Kumar Dahal ,, ,, Departed to Nepal

47

Tanka Bahadur Ale ,, ,,  ,,

48

Raj Kumar Kafle (3/33/202) Rapkot-6, Syangja ,, Ladies In process TD 32892 on 11-09-12

49

Bal Bahadur B.K. (9/33/664) Dumkibas-5, N.P ,, Drug + Dup.Iqama  ,, TD 35421 issued

50

Shankar Puri (90/32/5) Al-Haier Alcoholic Departed to Nepal

51

Jit Bahadur Pariyar (7/30/1) ,, Murder In process

52

Ambar Bahadur Shrestha (249/28/2) ,, Money stolen Departed to Nepal

53

Pradhan Kumar (233/32/7) ,, Forgery In process

54

Raju Jolaha (1251/28/2) ,, Money stolen Departed to Nepal

55

Ramesh B.K. (219/33/3) ,, Bribe Departure to Nepal on 24-Sep-2012

56

Satar Ansari (103/33/8) ,, Forgery ,,
57 Surendar Kumar (171/33/3) ,, Bribe ,,
58 Kamal Kishor (104/33/8) ,, ,, ,,
59 Yagyashor (1250/28/2) ,, Theft Departed to Nepal
60 Bal Krishna (220/33/3) ,, Bribe In process
61 Pramod Malla (80/33/5) ,, Alcoholic ,,
62 Dil Kumar Yadav (81/33/5) ,, ,, ,,
63 Raja Ram (484/33/2) ,, Theft ,,
64 Ram Bahadur Gurung (150/33/8) ,, Alcoholic + Assaulting ,,
65 Ramesh Gurung (82/33/5) ,, Alcoholic ,,
66 Sanjay Kumar Upadhyay (487/33/2) ,, Theft ,,
67 Imran Khan (402/32/3) ,, ,, ,,
68 Kashi Raj Yogi (637/33/5) ,, Bribe ,,
69 Kali Sanjiv Dev (338/32/2) ,, Theft ,,
70 Mutengi Sung Dey (485/33/2) ,, ,, ,,
71 Narayan Thapa (15/33/5) ,, Alcoholic Departed to Nepal
72 Khila Nath Basnet (1/32/3) ,, Bribe In process
73 Dal Bahadur (214/29/2) ,, Theft ,,
74 Dudhi Kumar Thakur (71/33/7) ,, Forgery ,,
75 Manoj Adhikari (760/32/2) ,, Breach of trust ,,
76 Gyan Prasad Koirala Jhapa ,, Alcoholic ,,
77 Purna Kumar Limbu (7/32/233) Banjho-1, Ilam ,, Forgery Departed to Nepal on 16-Sep-2012
78 Faiju Rahaman ,, Ladies In process
79 Rishi Ram Chalise ,,  ,,  ,,
80 Sunil Malla Jagatpur-6, Chitwan ,,  ,,  ,,
81 Keshav Aryal Gitanagar-Chitwan ,,  ,,  ,,
82 Sambal Tamang Chaughar-2, Lalitpur ,, ,, ,, (TD 35425) issued