Other Services

Application form (in Nepali)

1.Translation of Marriage Certificate

 • Application form (Download PDF/Doc),
 • Original copy of Marriage certificate which is translated into English  and attested  by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal along with the original copy of marriage certificate in Nepali,
 • A copy of passport (Both; Husband and wife),
 • A copy of Iqama/ID,
 • Passport size photograph of both husband and wife,
 • Fees SAR per page.

2. Attestation of Birth Certificate

 • Application form (Download PDF/Doc),
 • Original copy of Birth certificate which is translated into English  and attested by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal along with the original copy of birth certificate in Nepali,
 • A copy of passport (Both; Husband and wife),
 • A copy of Iqama/ID.
 •  Passport size photograph of both husband and wife,
 • Fees SAR per page.

3.   Attestation of Marriage Certificate

 • Application form (Download PDF/Doc),
 • Original copy of Marriage certificate which is translated into English  and attested  by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal along with the original copy of marriage certificate in Nepali,
 • A copy of passport (Both; Husband and wife),
 • A copy of Iqama/ID,
 • Passport size photograph of both husband and wife,
 • Fees SAR per page,

4. Attestation of Relationship Verification Certificate

 • Application form (Download PDF/Doc)
 • Original copy of Relationship verification certificate which is translated into English  and attested  by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal along with the original copy of Relationship verification certificate in Nepali,
 • A copy of passport of the applicant ,
 • A copy of Iqama/ID,
 • Fees SAR  per page,

5.   Attestation of Academic Certificate

 • Application form (Download PDF/Doc)
 • Original copy of Academic certificate which is  attested by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal ,
 • A copy of passport of the applicant ,
 • A copy of Iqama/ID,
 • Fees SAR per page,

 6. Translation of Nepali Driving Licence.

 • Valid original Nepali licence,
 • A copy of Iqama/ID,
 • A copy of insurance either of driver or of the Vehicle.
 • A reference letter from sponsor.
 • Fees SAR  per driving licence.

7. अधिकृत वारेशनामाका लागि आवश्यक कागजातहरु

अधिकृत बारेशनामाका लागि आवश्यक पर्ने निम्न कागजातहरु लिई राजदूतावासमा स्वयं उपस्थित हुनुहोला ।

 • अधिकृत वारेशनामा दिने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी
 • अधिकृत वारेशनामा लिने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी
 • सक्कल राहदानी
 • इकामाको फोटोकपी
 • अधिकृत वारेशनामा दिने व्यक्तिको हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो
 • जग्गा बिक्री गर्ने अधिकृत वारेशनामाका लागि सक्कल जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा)
 • सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अधिकृत वारेशनामाका लागि सक्कल/नोटरी प्रमाणित बिवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 • अन्य सम्पत्ति (जस्तै: मोटरसाइकल) बिक्री गर्ने अधिकृत वारेशनामाका लागि उक्त सम्पत्तिको स्वामित्वको सक्कल प्रमाणपत्र
 • अधिकृत वारेशनामा प्रमाणिकरण गर्न साउदी रियाल ३७५ राजश्व बुझाउनु पर्नेछ ।