नेपाली नियोगबाट जन्म र मृत्यु दर्ता गर्ने सम्बन्धी श्री गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना !